facebooktwitter instagram
ޓިއުލިޕް
For Appointments
7204141
From
Mrf 199
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޢާރަފް
ޓިއުޕިލް ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ މއ.ދިރޭދިލްބަހާރު މަގު (ބިންމާ ސްޓޯރު ހުންނަ މަގު) އެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓް ހާއްސަވަނީ ޒުވާނުންނާއި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިގޮތުން މި ރެސްޓޯރެންޓުގެ މަތި ހާއްސަ ވަނީ ކޮފީ ކްރައުޑް އަށެވެ. އަދި ތިރީގައި އެއާކޮންޑިޝަން ބަޔަކާއެކު މީޓިންތައް ބާއްވަން ހާއްސަ ބައެއް ވެސް ހުރެ އެެވެ.
ޓިއުޕިލް ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ މއ.ދިރޭދިލްބަހާރު މަގު (ބިންމާ ސްޓޯރު ހުންނަ މަގު) އެވެ. މި ރެސްޓޯރެންޓް ހާއްސަވަނީ ޒުވާނުންނާއި ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިގޮތުން މި ރެސްޓޯރެންޓުގެ މަތި ހާއްސަ ވަނީ ކޮފީ ކްރައުޑް އަށެވެ. އަދި ތިރީގައި އެއާ ކޮންޑިޝަން ބަޔަކާއެކު މީޓިންތައް ބާއްވަން ހާއްސަ ބައެއް ވެސް ހުރެ އެެވެ. އަދި މިތަނުގެ ހާއްސަ އަނެއް ކަމަކީ މި ރެސްޓޯރެންޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ހާއްސަ މަސް ޓޭންކް އެވެ. މި ޓޭންކުގެ ސަބަބުން ރެސްޓޯރެންޓަށް އިތުރު ހިތްގައިމު ކަމެއް ގެނެސްދެ އެވެ.