facebooktwitter instagram
އޮކްސިޖަން ކެފޭ
For Appointments
3000545 / 7600000
From
Mrf 220
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތައާރަފް
ވެރިރަށް މާލެއަކީ ބޮޑު އެއް ފުޑްކޯޓެވެ. ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ހުރިހާ ރަހައެއް ހުރިހާ އުމުރަކަށް އަދި ހުރިހާ މާހައުލަކަށް ފެތޭނެ އެކި ފީލްގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް މާލޭގައި ހުރެ އެވެ. މި ހުރިހާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކެފޭތައް ފުނި ޖެހިފައިވާއިރު ވެސް 2010 ގައި އުފައްދައި ހުޅުއްވީސުރެ މިހާތަނަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިދުމަތް ދެވުނު ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް "އޮސިޖެން" ވާނެ އެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަ ނަން ނަމުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކާއެކު ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދު ވެގެން ދާއިރު ވެސް އަދިވެސް "އޮކްސިން ލެވެލް ރަނގަޅެ" ވެ.