facebooktwitter instagram
އޮކްސިޖަން ބްލޫ
For Appointments
7970545 / 9999891
From
Mrf 185
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޢާރަފް
ހާބަރުގައި ހުޅުވާފައިވާ "އޮކްސިޖަން ބްލޫ" އަކީ މިތަނުގައި ހިންގާ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ރެސްޓޯރެންޓެވެ. އޮކްސިޖަންގެ ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މީރު ރަހަތަކަށް ހާއްސަ މިތަނުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ މެނޫއެއް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މިމެނޫގެ އަގަކީ 185ރ. އެވެ. ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބަހާލައިގެން ތަފާތު ރަހަތައް ހިމަނާފައިވާ މި މެނޫގައި ދިވެހި ގިނަ ރަހަތަކެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.