facebooktwitter instagram
އަލް މައިދާ
For Appointments
7584309
From
Mrf 155
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
އަލް މައިދާގެ ތައާރަފު
ހުޅުމާލެއަށް ގޮސް އިންޑިއަން ފުޑުގެ ރެސްޓޯރެންޓު ހޯދައިލާއިރު އިންޑިއަން ރެސްޓޯރެންޓް، "އަލްމައިދާ" އެއީ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ޗޮއިސްއަށް މިހާރުވާނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ނިރޮޅު މަގު ހަ ނަމްބަރު ގޯޅިއަށް ވާ ގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ އަލް މައިދާ ހޯދަން އެންމެ ފަސޭ ހަވާނީ ކައިރިން ފެންނަ "ލުއި ބުއިން" ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ގޯޅި ކުރިމަތީގައި މަޑުކުރުމުންނެވެ. އެހިސާބުން ދެން މޫނު ހުރި ގޮތަށް ހިނގާލާފައި ދާންވީ އެވެ. އަލް މައިދާއިން ވެސް ވަނީ ރޯދައަށް ހާއްސަ ހަފުތާ ހަތް ދުވަހުގެ މެނޫ ނެރެފަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ތަފާތު މާހައުލެއް އޮތް، ރަހަތަށް ވަރަށް މީރު މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ.