facebooktwitter instagram
ތަޒްކީ ރޫފްޓޮޕް
For Appointments
3301004 - 7774222
From
Mrf 199
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޒްކީ ރޫފްޓޮޕްގެ ތައާރަފު
ތަޒްކީ ރޫފްޓޮޕަކީ މާލޭގޭ އެންމެ ހިތްގައިމު ވިއު، ބްރިޖް ފެންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަ 12 ބުރީގެ ސާފްވިއު ހޮޓެލްގެ އެންމެ މައްޗެވެ. ހަވީރުގެ ވަގުތުގަ އާއި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަޒްކީ ރޫފްޓޮޕްގެ ހިތް ފަސޭހަ އަދި ހިތްހައިމު މާހައުލަކީ މާލޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ މާހައުކާ ވަރު އެޅުވޭނެ މާހައުލެއް ނޫނެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރުވެސް ކަމުދާ، ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓެކެވެ. ރަހަތަށް ރަނގަޅެވެ. ހިދުމަތް ރަނގަޅެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރި ކަމާއި ރަހުމަތްތެރިކަން ރަނގަޅެވެ. އަގުތައް އަތްފޯރާ ވަރުވެ އެވެ. ތަޒްކީ ރޯދަ މެނޫއަށް އިންސާފުކޮށްލައިފިނަމަ ދެވަނަ ފަހަރު ވެސް ޓްރައިކޮށްލަން ބޭނުންވާނެ އެވެ.
ތަޒްކީގެ ރޯދަ މެނޫ