397 Video

"ފަށަމާ" އަކީ މޯނިން "ޓޯކް އޮފް ދަ ޓައުން" އަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަރަށް ކެސުއަލް މޯނިން ޝޯއެކެވެ. ހުރިހާ ފާޑެއްގެ މައުލޫމާތާއި އާންމު ވާހަކަ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ސްޓްރީމް ކުރާ މި ޝޯ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް ހުށަހަޅައި ދެނީ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް ބައިވެރި ކޮށްގެނެވެ.

Watch Latest
Feature Shows
©2021 Avas. All Rights Reserved.