ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު
ލިޔުންތެރިއެއް

ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ ރާއްޖެ ދުށް ވަރަށް ބޮޑު އިލްމުވެރިއެކެވެ. ދިވެހިންގެ ފަހުރެކެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަމާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އިލްމީ ދަނޑުގައި އަގު އަދާ ނުކުރެވޭނެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކާއި ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އުސް ހިސާބަކަށް ދަތުރު ކުރެއްވެވި ޝަހީމް މިހާރު ހުންނެވީ މުސްލިމު ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގަ އެވެ. އަދި އޯއައިސީގެ ފިކުރީ ގޮފީގެ ވެރިޔާއަކީ ވެސް އެމަނިކުފާނެވެ.