އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތައް
މިއަދުގެ ސުވާލް
SMS: quiz space A,B OR C to 367
އަވަސް ކުއިޒް މިފަހަރު ކުރިއަށް ދާނީ 1 ހަފްތާއަށެވެ. މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 1 ސުވާލު މި ޕޭޖުން ފެނިގެންދާނެއެވެ. ސުވާލަށް ރަނގަޅު ޖަވާބު އެސްއެމްއެސް ކުރަށްވާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ގުރުވަތުން ހޮވޭ 7 ބޭފުޅަކަށް 1،000 ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި ގިފްޓް ޕެކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި އިނާމްތަކަކީ އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ ގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި އެކު ދޫކުރެވޭ އިނާމްތަކެކެވެ.
އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ އިން ހުށައަޅައިފައިވާ އިނާމް