އޯޕެން އޮޑިޝަން: މިއީ ނޫ ޖަވާހިރެއް ކޮނެގެން ނެގުން ކަހަލަ ކަމެއް!

ދިވެހި ލީގު: ސަޕޯޓަރުން ނެތް، މީޑިޔާއާ ބީރައްޓެހި، ވާދަވެރި ލީގެއް

ދިވެހި ލީގު: ސަޕޯޓަރުން ނެތް، މީޑިޔާއާ ބީރައްޓެހި، ވާދަވެރި ލީގެއް

ސެންޓޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދުމުން ހުރިހާ އުފަލެއް ނިޒާމްބެ އަށް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ނަސީބު: ދޮންބެގެ ދައުވަތު

އެޕަލްގެ ހާއްސަ ހަފްލާއެއް މިމަހު 27 ގައި

މީހުން

ހަސަން އޮޑިޓްގެ ދާއިރާގެ މާ އުހުގައި!

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެއިން ތިން ކަމެއް އިއުލާން ކުރަނީ

ބޯޓިން އެވޯޑްގެ މަގުބޫލު ފިޝިން ސަފާރީ ލިސްޓުގައި ކެތި، ގަހާ އަދި ޑޮލްފިން

ފޮޓޯ

އައިޑޮލް ކުޅުދުއްފުށީ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން