އެމްޑީޕީ އިންތިހާބުން މޮޅުވީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަކީ ޕާޓީއެއްގެ އެތެރޭގައި ބޭއްވި އެންމެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބެވެ. އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި އަދި ވާދަވެރިކަން އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ ފޯރިގަދަވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯއްދެވުމަށް ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޕާޓީގެ ރަައީސް، އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރި ކަމެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯއްދެވުމުގެ މުހިއްމުކަން ދެ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑުވެފައިވުމެވެ. އަދި ދާއިރާތަކާއި ޕްރޮވިންސްތަކުގެ އެހެން މަގާމުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު އިތުރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެ މަގާމުތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަފާތެރި މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރުން އިންތިހާ މުހިންމުވުމެވެ.
Feature Shows