chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

MOST PROMISING JOURNALIST OF THE YEAR 2016

I dedicate my award to the abducted journalist Ahmed Rilwan

Moosa Rasheed

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް "ހަރިކޭން" ގެ އިންޒާރު

ވަައިލްޑް އެންޑް ވުޑުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީވަނީ

ޕާޓީ ޑްރަގްސްގެ މައްސަލަތައް އެހާ އާންމެއް ނޫން: ފުުލުހުން

ޓީޓީގެ ގައުމީ މުބާރާތް ސުވާލު މާކެއްގައި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު ފުންކޮށްފި

"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް

ރަޝީދުގެ މަރު އެޗްއާރްސީއެމްއިން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ސާފުކުރާ ސާމާނު އޭސް ހާޑްވެއާގައި ނިކަން އަގުހެޔޮކޮށްފި

ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް މިސްރުގެ ކޮންފަރެންސަކަށް

އަޅާނުލާ ވާކަށް ނެތް! ޖަލުގައި މަރުތައް އިތުރުވަނީ

މި މަންމަގެ ހިތްވަރަކީ "ނޫސްވެރިން"

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް "ހަރިކޭން" ގެ އިންޒާރު

ޓީޓީގެ ގައުމީ މުބާރާތް ސުވާލު މާކެއްގައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރައްކާތެރި 11 ސިޓީ

ދިވާސް ޝޯ: ޑިޒައިނަރުންނާއި މޮޑެލުންގެ ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި

މީހުން

ވަޅޯ މަސް ވިއްކުުމުގައި މިއީ ރަސްގެފާނު!

ވަައިލްޑް އެންޑް ވުޑުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެހީވަނީ

ސާފުކުރާ ސާމާނު އޭސް ހާޑްވެއާގައި ނިކަން އަގުހެޔޮކޮށްފި