ފިހާރަތަކެއް ފަޅާލިއިރު ހިލަމެއް ވެސް ނެތް!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު މި ތިބީ ގޭގަ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އިރު އޮއްސި 6:00 ގެ ފަހުން އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައިވާތީ ފިހާރަތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވަންނަނީ ގެއަށެވެ. އެ ހިސާބުން މާލެތެރެ ބަލަހައްޓަން ހަވާލު ވަނީ ފުލުހުންނެވެ. ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް ވިޔަފާރިވެރިން ގެއަށް ދަނީ ފުލުހުންނަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާއެކު އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު "މާލެ ހޭލުމުން" ބެލި އިރު ބާޒާރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިހާރަ ހުރީ ފަޅާލާފަ އެވެ. މިހާރު ބެލެވޭ ގޮތުގައި މައި ބާޒާރުގައި އަތޮޅު ފިހާރަފަތި ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހަތަރެއް ނުވަތަ ފަސް ފިހާރައެއް ރޭ މެންދަމު ވަނީ ފަޅާލާފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާ ގިނަ ފިހާރަ އެއް ރެއްގައި ފަޅާއިރު ހިލަމެއްވެސް ވެފައި ނެތުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދާ ކަމެކެވެ.
Feature Shows