ފިނިޕޭޖް

"މަލިކާ" ގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ސަޅި، ރެޑްކާޕެޓް މާ ސަޅިވާނެ

އަމްޖޭގެ 50 ވަނަ ފިލްމަށްވީ ކިހިނެތް؟

ބިޔޮންސޭ މިފަހަރު ބަލިވެއިނީ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންނަށް

ބެޓް-އެފްލެކް ގެއްލި، ގޮތަމް ސިޓީ ކުއްލި ހާލަތަށް

ތައިމޫރްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ސައިފް އުޅުނު، ކަރީނާ އެއްބަސް ނުވީ!

"ނަޗް ބަލިޔޭ 8" ގެ ޖަޖަކަށް ސޮނާކްޝީ؟

ކޮޕީއޭ ބުނާ މީހުންނަށް ކުޑައިއްބެ ޗެލެންޖުކޮށްފި

ކުޑައިއްބެގެ ލޯބިކަމަށް ވެސް ކޮޕީގެ ތުހުމަތު!

ފޮޓޯ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2 ޕްރިމިއާކުރުން