ފިނިޕޭޖް

ކޮޕީ އިއްސެ އާ އެކު އެމްއޭސީއެލް ތަފާތު ޑްރާމާއަކަށް

އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިފަހަރު ގެނެސްދެނީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް

ބޮސް ބޭބީއަށް ވެސް ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ބައްޔެއް ނުކުރެވުނު

މި މަހު ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ފިލްމުތައް އެބަހުރި

ޝްވެތާ ތިވާރީގެ ދަރިފުޅު ދަރްޝީލްއާއެކު ބޮލީވުޑަށް

ބަތޮލާއަކު ނުލިބި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އެކަނިވެރިވެފައި

ކޯލާ އިޝްތިހާރުގައި ޝަލަބީގެ ޖާދުވީ އަޑު ހިމަނައިފި

އައްލޮ އަދިވެސް އެކަހަލަ ލަވައެއް ކުޅޭ ހިތުން!

ފޮޓޯ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2 ޕްރިމިއާކުރުން