ރިޕޯޓް

ބެންތެޔޮ ގޯޅިއަކީ އަރަތެއްތަ؟ ނޫންތަ؟

    ބެންތެޔޮ ގޯޅި އޭ ބުނުމުން ފަހަރުގައި ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ގޯޅިއެކެވެ. އެއީ ސަލްސާ ރޯޔަލް ގޯޅި އޭ ބުނުމުން ނަގައިގަންނަން ފަސޭހަވާނެ އެވެ. މިއީ ފާޑެއްގެ އަރަތެއް ކަހަލަ ގޯޅިއެކެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ބެންތެޔޮ އެނގެނީ ވެސް އަރަތެއްގެ ގޮތުގައިހެން ހީވެއެވެ. ބެންތެޔޮ ގޯޅި ސިފަ ކުރާނެ އިތުރު ގޮތެއްވެސް ނުވިސްނެ އެވެ.