ރިޕޯޓް

އަތުނުވެ ދެވުނުތަ؟ މިގެންދަނީ މަރަން!

  • އުތުރަށް ފޮނުވި ސުލްހައިގެ މަންދޫބުން ރަހީނު ކުރި
  • އެންމެ ރުޅި އައީ 500 ބިޑި ގެންދިޔަ ކަމަށް ހީކޮށް
  • ގަޑުބަޑުގެ ދަތުރު ރާވާފައި އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް