ރިޕޯޓް

ސިކުންތަކު އެއް ފަހަރު ފިޓްޖެހޭ: ކެތްތެރިކަމުގެ އިންތިހާ!

    "ދަރިފުޅު ދަރިފުޅު އޭ އޭ ދަރިފުޅު..." މިހެން އެ ބައްޕަ ގޮވާލީ ލޯބިނެއް ނޫނެވެ. ހާސްވެގެންނެވެ. ދަރިފުޅުގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވާލީ ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑަށް ދިރުން ގެންނާށެވެ. ތެޅިތެޅި އޮތް ދަރިފުޅު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށެވެ. ނޭވާ ކޮޅުން ލާފައިވާ ދަރިފުޅު މަތަ ކުރުމަށެވެ. ކިތަންމެ ހާސްވެފައި އެ ބައްޕަ އެ ވަގުތު ހުރި ނަމަވެސް މިއީ އޭނާއަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަބަދުމެ ހާލެވެ.