މަލްޓިމީޑިއާ

ފޮޓޯ

އަޅުކަމާއި ރޯދަވީއްލުން ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން

މުލަރޯދައާ އެކު މާރުކޭޓް ތޮއް ޖެހިފައި

ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ލީލީމަގު ވަރަށް ޗާލު!

މެރިން އެކްސްޕޯ ލޯންޗްކުރުން

ދައުލަތުގެ މުސާރަތައް: ވަރަށް ބޭއިންސާފު!

އޯލެވެލްގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްވި ކުދިންގެ އަދަދު 79 ޕަސެންޓަށް

ޓޫރިޒަމަށް ނަޒަރެއް: އެމެރިކާ އާއި ސައޫދީ މާކެޓުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް!