ކޯޓްސް

"ލަވަ ކިޔުން މިހާރު އެއީ ހޮބީއެއް"

Sep 8, 2020

8 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

މެދުނުކެނޑި 34 އަހަރު އެންމެ މަތީފެންވަރުގައި ލަވަ ކިޔައި ގިނަ ބައެއް ލޯތްބާއި ގިނަ ކާމިޔާބުތައް ހޯދި މަޝްހޫރު ކިޔުންތެރިޔާ ޝިފާ ތައުފީގު މިހާތަނަށް 600 ވުރެ ގިނަ ލަވަ ރެކޯޑް ކޮށްފައިވާއިރު ޝިފާގެ ހަޔާތުގައި މިހާރު އެންމެ މުހިން ކަމަކީ ލަވައެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމަކީ އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންސަންޓްރޭޓް ކުރާ ކަމަކަށް ހަދާފައި ވަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި "ޝިފާ" އެވެ. ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ.

ލަވަޔާ ވެސް ދުރަކަށް ނުދަން، އެކަހަލަ ހިޔާލެއް ވެސް ނުގެންގުޅެން، އެހެން ނަމަވެސް ލަވަކިޔުން އެއީ މިހާރު ހަމައެކަނި ހޮބީ އެއް،
ޝިފާ ތައުފީގު | ލަވަކިޔުންތެރިޔާ