އިންފޮގްރެފިކް

ގޯނބިލީގެ ރަހައަކީ ފައިދާއެއް!

Jun 6, 2018
1

ގޯނބިއްޔަކީ ބިލަމަގު ގަހާއި ވައްތަރު އެއަށްވުރެ މައްޗަށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ ވަށްކޮށް ފަތިކޮށް ފިތްފިތް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. ގޯނބިލީގައި ދޭނީ ހުތް ރަހަ އެކެވެ. އަސާރަ ހެދުމަށާއި، ބައެއް ކަހަލަ ސަލަޑް ތައްޔާރު ކުރުމަށް، އަދި ކާނާގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ގޯނބިލި ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. މިއީ މަދުން ނަމަވެސް އޭގައި ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ވެސް އެކުލެވޭ މޭވާ އެކެވެ.