އިންފޮގްރެފިކް

ރަންބުސްތާނު އެހާ މީރު އެހާ ފައިދާ ބޮޑު

Jun 4, 2018

ރަންބުސްތާނަކީ މީރު ފޮނި މޭވާ އެކެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން އާއި މައުދަންތަކާއި، އެހެނިހެން ކާނާގެ ބާވަތްތަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. އާންމުކޮށް މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ފަންޏާއި ސަރުބަތު ތައްޔާރުކޮށްގެން ވެސް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރަންބުސްތާނުގައި ވިޓަމިން ސީ މަތީ މިންވަރަކަށް ހުންނާތީ މިމޭވާ އާއި މެދު ބެލެވެނީ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭ މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންޓިއޮކްސިޑެންޓަކީ ފްރީ ރެޑިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ލޭގެ ރަތް ސެލްތަކާއި، ހުދު ސެލްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ދަގަނޑާއި، ކޮޕާ ކާނާއިން ހަށިގަނޑަށް ނެގުމަށް ވެސް ވިޓަމިން ސީ ގެ ބޭނުން ހިފަން ޖެހެއެވެ.