ކޯޓްސް

"ދިވެހިން ގަބޫލެއް ނުވާނެ"

Sep 9, 2020

9 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކަކީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ޖެހި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ދާހިލީ ހަމަ ނުޖެހުމާއި ބޭރުގެ ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ގާއިމުވެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އުފެދުނު ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އދ. ތަމްސީލް ކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޑިޕްލްމޭޓެކެވެ. އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އިންޑިއާއިން ކުރިމަތި ކުރި އެތައް އެތައް ފިއްތުންތަކެއް އަމިއްލަފުޅު ބަޔޮގްރަފީ "އިންސާފަ" ށް ދޫކޮށްލައްވާފައިވެ އެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަކީ ވަރަށް މުގައްދަސު އެއްޗެއް ކަމުގައި ދެކޭ ބައެއް. މުގައްދަސް އެއްޗެއް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިދާތަކީ އިނގޭތޯ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުވާނެ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ ތިބޭކަށް،
ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު | ކުރީގެ ރައީސް