ނޮޅިވަރަންފަރުގެ އާންމު ހާލަތު

ނޮޅިވަރަންފަރު، 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 -- މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޮޅިވަރަންފަރުން ހަނިމާދޫއަށް 10 މީހުނާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ނޮޅިވަރަންފަރުގެ އާންމު ހާލަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލު އައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ރަށް ވަނީ އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއްގެ މަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯލިފަށްޗެއްގައި މީހަކު ކުޑަ ކުދިންތަކަކާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ - ރަށުގެ ހާލަތު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ހަވީރު ފިންޏަށް ގިނަ ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނިކުމެ - ލޯންޗުބަންޑުންވި ހާދިސާގެ ހިތްދަތިކަން އެރަށު ރައްޔިތުން އަދިވެސް ދަނީ ތަހައްމަލް ކުރަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު ސުކޫލު ކައިރި | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު ސުކޫލު ކައިރި | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަތިން ނަގާފައިވާ ޑްރޯން ޝޮޓެއް | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަތިން ނަގާފައިވާ ޑްރޯން ޝޮޓެއް | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަތިން ނަގާފައިވާ ޑްރޯން ޝޮޓެއް | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރާވީދިމާލަށް މީހަކު ބައިސްކަލުގައި ދަނީ -- އެ ރަށުގެ ބަނދަރު އޮންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާއި ދުރުގައި | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު ބީޗު ސަރަހައްދު | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއް -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއް -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއްގެ މަތީގައި ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ކުޅެނީ -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއް -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއް -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއް -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު ބަނދަރުމަތި -- އެ ރަށުގެ ބަނދަރު އޮންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާއި ދުރުގައި | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއްގެ މަތީގައި ކުދިން ތަކެއް ބައިސްކަލު ދުއްވަނީ -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ނޮޅިވަރަންފަރު މަގެއްގެ މަތީގައި ކުދިން ތަކެއް ބައިސްކަލު ދުއްވަނީ -- ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށްފަހު އެ ރަށުގެ ހާލަތު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު
ކުޑަ ކުއްޖަކު އޭނާގެ ބައިސްކަލާއެކު ގެޔަކަށް ވަންނަނީ | އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުަމަދު މުހައްމަދު