3 Video

ހާދިސާތަކާއި ކަންކަމާއި މައްސަލަތަކާއިި އަދި އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރި ކަމަކާއި ސަމާލުކަން އޮންނަ މުހިންމު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ގެނެސްދޭނެ އަވަސް އޮންލައިން އިން ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތަކީ "ފިލިން ފިއްޔަށް" ޑީޓެއިލް ޝޯއެވެ. މި ޝޯގައި މިހާތަނަށް ގެނެސް ދިން ހުރިހާ ޑީޓެއިލްއަކަށް އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެނބުރުނެވެ.

Watch Latest
Feature Shows
©2021 Avas. All Rights Reserved.