1 Video

ބޮޑެތި ހިޔާނާތާއި ވައްކަންތައްކާއި ވިޔަފާރި އާއި އެނޫނަސް އެފަދަ އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި، ފޮރުވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ފުނަށް ފީނައި ނިއުޅައި ދިނުމަށް އަވަސް އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިން ބޭނުން ކުރާ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތަކީ ވީޑީއޯ އާއި ގްރެފިކްސް އިން ހުށަހަޅައިދޭ "އަވަސް އިންވެސްޓިގޭޓްސް" އެވެ. އަވަސްގެ މި ސެގެމެންޓް އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގޫބުލެވެ.

Watch Latest
Feature Shows
©2024 Avas. All Rights Reserved.