321 Video

އަވަސްގެ "އަށަކުންއަށެއް" މިއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ޚަބަރުތައް ހިމަނައިގެން ކޮންމެ ރެއަކު 8:00 ޖަހާއިރު ސްޓްރީމް ކުރާ ޕޮޑްކާސްޓެކެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓަަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެނބުރެ އެވެ. އަދި ޕޮޑްކާސްޓްގެ ވަގުތުގައި ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަވަސްގެ "އަށަކުންއަށެއް" އެކި ގަޑިތަކުގައި އަޑު އަހަ އެވެ. މި ޕޮޑްކާސްޓް ހުށަހަޅާނީ އަވަސްގެ ނޫސްވެރިންނެވެ.

Watch Latest
Feature Shows
©2024 Avas. All Rights Reserved.