ރާއްޖެއަށް ކުރާ ވިއްސާރަ

15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
15 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށްހެން ދަނީ ވިއްސާރަ ކުރަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެސް ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަ ވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގެ ގަދަ ވިއްސާރަ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ.
13 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން: މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެތަކަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގު ވާރެއާ ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
13 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން: މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެތަކަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގު ވާރެއާ ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
13 މޭ 2021 -- ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން: މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެތަކަށް ފެން ވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއްވަނީ ވެފައެވެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަނީ އުދަވެސް އަރަމުންނެވެ. މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާއިރު މިހާރު މި ހިނގަނީ ހުޅަނގު މޫސުމެވެ. އަދި ހުޅަނގު ވާރެއާ ކުރިމަތިވާން ފަށަނީ ކެތި ނަކަތާ ހަމައިންނެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް