ގާޒާގެ ހާލަތު

15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.
15 މޭ 2021 -- އިޒްރޭލުގެ އިސްތިއުމާރީ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ މުޅި ގާޒާ ބަންދުކޮށް ވަޔާއި އެއްގަމުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުކޮށްލި މީހުންގެ އަދަދު 136 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ގާޒާ އަށް ދެމުން ދާ ހަމަލާ ތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް ސަތޭކަ ރައްޔިތުން ބޮޑު ވެސްޓް ބޭންކް ކައިރިއަށް ޖަމާވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އެ ތަނަށް ހަމަލާދީ 11 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލާފަ އެވެ.