ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން

މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.
މާލެ، 17 މޭ 2021 -- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު. ކޮވިޑް ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. މޭޔަރުކަމަށް އަަލަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒާއި އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިލްމީ އެވެ. މާލޭގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިންތިހާބުކުރާނީ ފަހުންނެވެ.