ދިވެހިންގެ އެހީ ގާޒާއަށް

18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ
18 މޭ 2021 -- އައިއޭސީ (އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން)ގެ ފަރާތުން ލޯތްބާއިއެކު ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް: ޣައްޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ އާއިލާއެއް ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފަ އެވެ. ގިނަ އާއިލާތައް ތިބެނީ ބަނޑަށެވެ. އައިއޭސީ އިން އިސްނަގައިގެން މިވަނީ ޣައްޒާއަށް ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ