ސްޕޭނުން ޔޫރޯ ޖާޒީ ދައްކާލުން

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޗެމްޕިއަން ސްޕޭންގެ އާޖާޒީ ދައްކާލައިފި އެވެ. އެޑިޑާސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޖާޒީ ދައްކާލީ ކެޕްޓަން އިކާ ކަސިޔާސް އާއި ފޯވަޑް ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އާއި ޑޭވިޑް ސިލްވާ އެވެ. ސްޕޭނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދެ މުބާރާތުގެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.
އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޗެމްޕިއަން ސްޕޭންގެ އާޖާޒީ ދައްކާލައިފި އެވެ. އެޑިޑާސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޖާޒީ ދައްކާލީ ކެޕްޓަން އިކާ ކަސިޔާސް އާއި ފޯވަޑް ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އާއި ޑޭވިޑް ސިލްވާ އެވެ. ސްޕޭނަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދެ މުބާރާތުގެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.