ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

10 ނޮވެމްބަރު 2015: ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމުގެ އިތުރުން ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމާއ މެޑަލް ދިނުން އޮތް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
10 ނޮވެމްބަރު 2015: ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމުގެ އިތުރުން ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމާއ މެޑަލް ދިނުން އޮތް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް