އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން

12 ނޮވެމްބަރު 2012: އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ 27.457 ބިލިއަން ރުފިޔާފިޔާގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން: އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއެކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ މި ބަޖެޓްގެ ބަހުސް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ބަޖެޓް ކޮމެޓީ މިއަދު އެއްކޮށް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރާއި ނައިބު މުގައްރިރު ހޮވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުން މަޖިލިސް
12 ނޮވެމްބަރު 2012: އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ 27.457 ބިލިއަން ރުފިޔާފިޔާގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން: އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއެކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަނީ މި ބަޖެޓްގެ ބަހުސް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށާއި ބަޖެޓް ކޮމެޓީ މިއަދު އެއްކޮށް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރާއި ނައިބު މުގައްރިރު ހޮވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުން މަޖިލިސް