ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ - ހޮންކޮން

12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
12 ނޮވެމްބަރު 2015: ލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ހޮންކޮން އާއި ރާއްޖެ މިއަދު ކުޅެ 1-0 އިން ބަލި މެޗް: ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޕައުލޯ ކަރެއިރޯ. މި ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާނު ކަރެއިރޯ އަށް ފައުލް ކުރުމުން -- ފޮޓޯ: އަވަސް