ފްރާންސްގެ ވެރިރަށަށް ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ 150އެއްހާ މީހުން މަރާލާފައި. މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު އަދި ނޭނގޭ. ފްރާންސްގައި މިހާރު އޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ބޯޑަރު ވެސް ބަންދުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ 150އެއްހާ މީހުން މަރާލާފައި. މި ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު އަދި ނޭނގޭ. ފްރާންސްގައި މިހާރު އޮތީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ބޯޑަރު ވެސް ބަންދުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް