ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުމާލެ، 14 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ބައްލަވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަތުން: ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދަމުންދާ ފެސިލިޓީ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގައެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީގެކުރިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އިމާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބުރީގެ މި އިމާރާތަށް މިހާރު ވަނީ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް