ޔޫރޯ 2020: ކްރޮއޭޝިއާ - އިންގްލެންޑް

ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.
ލަންޑަން 14 ޖޫން 2021 -- ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަދި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރިމެޗް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިންގްލެންޑުންނެވެ. މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.