ޒިދާން ޓީމު އަތުން ބެކަމްގެ ޓީމު މޮޅުވުން

ޔުނެސެފުން ކުޑަކުދިންނަށް ފަންޑް ހޯދަން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ޗެރިޓީ މެޗުގައި ޑެވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ވެސް ކުޅުނު އޭނާގެ ޓީމު ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި މެޗު ބެކަމް ޓީމު ކާމިޔާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް 3-1އިންނެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަކުގެ ހިތާމައިގައި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން މި މެޗުގައި ނުކުޅެ އެވެ. އޭނަގެ ފަރާތުން މެޗުގައި ކެޕްޓަން ކުރީ ޕޯޗުގަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލުއިސް ފީގޯ އެވެ.
ޔުނެސެފުން ކުޑަކުދިންނަށް ފަންޑް ހޯދަން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ޗެރިޓީ މެޗުގައި ޑެވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ވެސް ކުޅުނު އޭނާގެ ޓީމު ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މި މެޗު ބެކަމް ޓީމު ކާމިޔާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ ޓީމާ ވާދަކޮށް 3-1އިންނެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަކުގެ ހިތާމައިގައި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން މި މެޗުގައި ނުކުޅެ އެވެ. އޭނަގެ ފަރާތުން މެޗުގައި ކެޕްޓަން ކުރީ ޕޯޗުގަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލުއިސް ފީގޯ އެވެ.