މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މަސައްކަތް

މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 16 ޖޫން 2021 -- މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް: މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިޒު ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރާވައި ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ނުވި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ކައުންސިލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި އެވެ. އެކަން މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަލުވެސް މިހާރު ފާހަގަ ކުރަމުން ދެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް