1000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް

ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 17 ޖޫން 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ 1000 ހައިސިންގް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް: މިއީ ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމުގެ ދަށުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ފްލެޓް އެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫ އެވެ. އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރާ 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އެޕޯލޯ ކުންފުންޏާއި އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް