ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ

15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް
15 ނޮވެމްބަރު 2015: ބަޖެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާރު މިއަދު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އިކްނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދ ސައީދާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭބޭފުޅުން ވަނީ ކޮމެޓީގައި ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލުތަކަށް ޖާވާބު ދެއްވާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަވަސް