ބާރު ބޮޑު މަގުތައް

މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 4 ޖުލައި 2021 -- މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބުމުން އޮފީސް ތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ބަންދަށް" ފަހު މީހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެފައިވާ އިރު، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓްތައް ވެސް ހުރިހާ އިރެއްގައި ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މާލޭގެ ގިނަ މަގުތައް ވެސް އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑު ވެފައެވެ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް