ހުޅަނގު ފަރާތު އާޓިފިޝަލް ބީޗް

17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް: މާލެއިން 25 ބިމެއް ވިއްކާލަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި- އަވަސް ފޮޓޯ
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
17 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ޒަމާނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާއިރު އަވަސް ނޫސްވެރިން މިއަދު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އުދުއްސައި މަތިން ފޮޓޯ ނަގާފައި: ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އަވަސް