ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް

މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 ޖުލައި 2021-- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ: އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ވާން އަންގާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައެވެ. ރައީސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމިން ފުލުހަށް ގެންދިޔަ އިރު ސަޕޯޓަރުން އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރި އެއްވެފައި ތިއްބެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް