ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ހަފުލާ

18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް
18 ނޮވެމްބަރު 2015: ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަހަރު ގައުމަށާ މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތްކޮށް، އެކި ދާއިރާތަކުން ހަރުދަނާ މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ "ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު" އަށް ޒުވާނަކަށް ދިން -- ފޮޓޯ: އަވަސް