އިރާގުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވުން

ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާސް
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ
ބަޣުދާދު 14 ޖުލައި 2021 -- ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ތަނުގެ ހާލަތު: އަލިފާން ރޯވީ އިރާގުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނާސިރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކޮވިޑް ބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ރޯވި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް އަރާފައިވާއިރު އެ ނަމްބަރު އެއައްވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވި އިރު އެމީހުނަށް އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ. ރޯވި ސަބަބު ސީދާ ނޭގުނު ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޮކްސިޖަން ޓޭންކެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. -- ފޮޓޯ:ރޮއިޓާ