މާލޭގެ އެކި ދިމާ، މަތިން

20 ނޮވެމްބަރު 2015: ޑްރޯން ބޭނުންކޮށް، މާލޭގެ އެކި ދިމާލުގެ މަތިން އަަވަސް އިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ: ދައްކާލުން: ކުޑަކުޑަ އަދި މީހުންގެ ގިނަ ވެރިރަށް މާލޭގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ އިރު މާލެ ވެފައި ވަނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވެރިރަށަށް -- ފޮޓޯ:އަވަސް
20 ނޮވެމްބަރު 2015: ޑްރޯން ބޭނުންކޮށް، މާލޭގެ އެކި ދިމާލުގެ މަތިން އަަވަސް އިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ: ދައްކާލުން: ކުޑަކުޑަ އަދި މީހުންގެ ގިނަ ވެރިރަށް މާލޭގައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުޅޭ އިރު މާލެ ވެފައި ވަނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވެރިރަށަށް -- ފޮޓޯ:އަވަސް