ރަންދިހަ ފަހެއް ކެމްޕޭން

20 ނޮވެމްބަރު 2015: މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅުވައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އާ ނޫޓު ސީރިޒް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާއިރު މި ނޫޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެހެނިގެން ފީޗާސްތައް ހުރިހާ އާންމުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި. މި ކެމްޕޭން މާލެ އައި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
20 ނޮވެމްބަރު 2015: މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅުވައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އާ ނޫޓު ސީރިޒް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާއިރު މި ނޫޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެހެނިގެން ފީޗާސްތައް ހުރިހާ އާންމުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި. މި ކެމްޕޭން މާލެ އައި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ދިޔަ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު