މުއިއްޒު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2021 -- ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މިހާރުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރީ ނޫމަޑި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއަދު އޮތީ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމެވެ. މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ދިފާއީ ވަކީލަކާ އެކު ކަމަށް ކޯޓުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން ދިފާއީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަ އެވެ. ނޫމަޑި މައްސަލާގައި މީގެކުރިން މުއިއްޒު މަޖިލީހާއި ފުލުހަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށްފައިވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް