މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް

20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)
20 ނޮވެމްބަރު 2015: "މީރާ ލައިވް އެޓް ސީ ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ރޭ ސީ ސައުސްގައި ބޭއްވި ޝޯގައި މީރާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަހުރާން ބައިވެރިވެ ޕާފޯމް ކުރި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު މިޝޯގައި މީރާގެ ދެބެންގެ ބައްޕަ މެޒޯ މުހައްމަދުވެސް ވަނީ ޝޯގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެނިލައި ތިން ބަފައިން އެކުގައި ލަވަކިޔާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ)