އެމެރިކަން މިއުޒިކް އެވޯޑްސް 2015

އެމެރިކަން މިއުޒިކް އެވޯޑްސް 2015: ލޮސް އެންޖަލިސްގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ތިއޭޓަރުގައި، 22 ނޮވެމްބަރު، 2015ގައި ބޭއްވި މި ހަފުލާގެ ރަން ވަނަތައް ގެންދިޔައީ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ވަން ޑައިރެކްޝަން. އާޓިސްޓް އޮފް ދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ވަން ޑައިރެކްޝަނުން ގެންދިޔައިރު ސޯންގް އޮފް ދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ގެންދިޔައީ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ "ބްލޭންކް ސްޕޭސް". މި އެވޯޑް ހަފުލާ ހުށަހަޅައިދިނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެމެރިކަން މިއުޒިކް އެވޯޑްސް 2015: ލޮސް އެންޖަލިސްގެ މައިކްރޮސޮފްޓް ތިއޭޓަރުގައި، 22 ނޮވެމްބަރު، 2015ގައި ބޭއްވި މި ހަފުލާގެ ރަން ވަނަތައް ގެންދިޔައީ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ވަން ޑައިރެކްޝަން. އާޓިސްޓް އޮފް ދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ވަން ޑައިރެކްޝަނުން ގެންދިޔައިރު ސޯންގް އޮފް ދަ އިޔާގެ އެވޯޑް ގެންދިޔައީ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ "ބްލޭންކް ސްޕޭސް". މި އެވޯޑް ހަފުލާ ހުށަހަޅައިދިނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް