ރަސްފަރި ފަރަށް އުރުނު ބޯޓު

ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން
ކ. ރަސްފަރި ، 26 އޯގަސްޓް 2021 -- އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ރަސްފަރި ފަރަށް އެރީ 600 ފޫޓުގެ ބޮޑު އާގު ބޯޓެކެވެ. މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ފުރައިގެން އެ ބޯޓު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަލްޑޭންހާ އައިލެންޑުގެ ބަނދަރަށް ދިއުމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށް މުދާ ހުސް ކުރުމަށް ފަހު މަންޒީލަކީ އެފްރިކާ އެވެ. ބޯޓު ފަރަށް އެރުމާ ގުޅިގެން ފަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކު ވަމުންނެވެ. "ނާވިއޮސް އާމަލިސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށަ އެވެ. -- ފޮޓޯތައް : އަވަސް އޮންލައިން