ޔޫއެން އޮރެންޖް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުން

25 ނޮވެމްބަރު 2015 - އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން: އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކުރަން ބައިވެރިން ގޮވާލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
25 ނޮވެމްބަރު 2015 - އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން: އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުކުރަން ބައިވެރިން ގޮވާލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު