އިކޮޮނޮމިކް ޑައިލޮގް ފޯރަމް

25 ނޮވެމްބަރު 2015 - ސްކޫލް ކުދިން އިގްތިސާދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަން ރައީސްއާ އެކު ބޭއްވި، އިކޮކޮމިކް ޑައިލޮގް ވިތް ޕްރެޒިޑެންޓް ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ވަނީ ކުދިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ދެއްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
25 ނޮވެމްބަރު 2015 - ސްކޫލް ކުދިން އިގްތިސާދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަން ރައީސްއާ އެކު ބޭއްވި، އިކޮކޮމިކް ޑައިލޮގް ވިތް ޕްރެޒިޑެންޓް ފޯރަމް: މި ފޯރަމްގައި ރައީސް ވަނީ ކުދިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައި އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ދެއްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް