ސޮނޭވާ ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު: ދުނިޔޭގެ ތަރިންނާއެކު

25 ނޮވެމްބަރު 2015- ޕައިރެޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަންގެ ބަތަލާ ނައޯމީ ހެރިސް އާއިލާއާއެކު ސޮނޭވާ ފުށީގައި.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު
25 ނޮވެމްބަރު 2015- މަޝްހޫރު އެޑްވެންޗާ ޓީވީ ޕްރެސެންޓަރު ބެންފޯގަލް ސޮނޭވާފުށީގައި.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާފުށީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް.-ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ސޮނޭވާ ގްރޫޕްގެ ބާނީ ސޯނޫ ސިވްދަސަނީ އާއި އަންހެނުން އީވާ.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން: ރިސޯޓަށް އިރުއޮއްސޭ ހިތްގައިމު މަންޒަރު.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން ތަރިންނާއެކު--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން.--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން ތަރިންނާއެކު--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުން ތަރިންނާއެކު--ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ
25 ނޮވެމްބަރު 2015- ސޮނޭވާ ފުށި ރިސޯޓަށް 20 އަހަރު ފުރުނ -ފޮޓޯ: ބަޒާރު. ޔޫކޭ