މިންޖުވާ މުޒާހަރާގައި ނަމާދު ކުރުން

27 ނޮވެމްބަރު 2015: އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާގައި މިއަދު މަގުރިބު ނަމާދު ވަގުތުވުމާއެކު ނަމާދު ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
27 ނޮވެމްބަރު 2015: އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާގައި މިއަދު މަގުރިބު ނަމާދު ވަގުތުވުމާއެކު ނަމާދު ކުރަނީ: މިއަދުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު